top of page

ספרות אקדמית ו רקע פילוסופי 

החלק הבא מציג לקורא את מידע הרקע הדרוש להקשר של פרויקט הדוקטורט. התקציר הוא סיכום של התהליך הארוך והענף. המבוא מציג את נסיבות הרקע הקודמות שהובילו לביצוע מחקר דוקטורט שלי ואת ההכרח המקצועי והאקדמי בידע שרציתי להפיק. זאת בהמשך לסקירת הספרות שלי המציגה ידע מתחומי עיסוק מקצועיים מגוונים ומהאקדמיה שבהם השתמשתי על מנת להמשיג את הידע שהפקתי ולעגן את הידע במונחים של שיח אקדמי. בחלק הבא, אני מציג את תכנית הלימודים האישית והמקצועית שלי יחד עם זו של שני החוקרים השותפים שלי, חשיפה זאת מהווה גילוי נאות עבור הקורא כדי לאפשר הבנה של התהליך שעברנו ומה נוצר במהלכו.

ezgif.com-optimize (28).gif
bottom of page