top of page

חוקרת את האנומליה

אנומליה והפרדוקס

בהמשך תהליך המחקר, בזמן שהתחלתי להמשיג את מודל ReachingOut, ערכתי חקירה של ישויות ה"אנומליה" והפרדוקס, הנדונות בהרחבה בספרות אקדמית הקשורה למדעי המחשב ולמחקר אקדמי. הפקתי את החקירה של מושגים אלה לתוך קיומם בהתנהגות אנושית, והסברתי כיצד הם מהווים מרכיב בגישת הטיפול שלי.

כמו כן, הבנתי שה"אנומליה" שזוהתה במידע הטיפולי והמחקר האקדמי הוא מקור חשוב להבנה חדשה שיש להתייחס אליה ולא מידע חסר חשיבות שולי שניתן להתעלם ממנו.

bottom of page