top of page

מבוא

מבוא (ענת)

מקצוע הפסיכותרפיה רואה בתובנה של הפרט בתהליך התפתחותו לאורך החיים ושל המטופל בטיפול גורם מכריע בתהליך להשגת מושג העצמי ויכולת הבנת העצמי. היכולת לתובנה של המטפל היא תנאי חיוני בתהליך הסיוע למטופל להגיע להתבוננות פנימית על מנת להפוך לרפלקטיבי.

מחקר זה יתמקד בחשיבותה של "תובנה" - בהרחבת יכולת התובנה.

"מבט" - מוגדר כאן כתובנה של יחיד, הנוצרת על ידי אינטגרציה של התובנה שלו (שמושגת על ידי התבוננות פנימית), עם רפלקציה עליה הניתן על ידי יחיד/ים אחרים (שמושג בדיאלוג).

המחקר הבא הוא חקירה איכותנית, שנערך עם המורה והחוקר השותף שלי, עופר ארז, תוך שימוש בתיאוריה מבוססת ובגישה מתודולוגית של חקר פעולה, במסגרת מערכת יחסים דיאדית של חניכות.  התוצאות שנוצרו, בעקבות פרשנות של מידע שנאסף והמשגה של מסגרת מעשית, הן תוכניות הכשרה. נחקרים מגבלות, תרומות והמלצות למחקר נוסף.

מבוא (עופר)

הסכימה שלמעלה והסיכום הבא מתארים בקפדנות את תהליך המחקר המקורי, שיתופי, שערכתי במשך עשר שנים, על פי עקרונות מחקר פעולה ותיאוריה מבוססת, עם תלמידי, שותפי לתרגול ו-Ed.D. חוקרת, ענת בן סלמון. כל המצגות שלנו הן תיאור כרונולוגי של החקירות המקבילות שלנו. כתוצאה מהמתודולוגיה של התיאוריה המבוססת, במהלך התהליך, הגענו להבנות ששינו כמה היבטים של התהליך. אלה, לפיכך, חייבים להיות מתוארים בטקסט זה באופן כרונולוגי כפי שהם התרחשו. מצגות המחקר שלנו יהיו נפרדות ומנומקות באופן אינדיבידואלי, בהתאם לדרישות תקנות המחקר לדוקטורט. עם זאת, כאשר יוצגו יחד, כפי שיהיה, לקהילת המחקר הרחבה, התהליך שלנו יכלול מתודולוגיית מחקר שיתופית חדשה ומצגת שלנו ישות תיאורית חדשה .

המצגת האישית שלי תתאר את הרקע האישי והמקצועי שלי, הניסיון שלי כמורה בתהליך ההתלמדות, תרומתי המקצועית לתהליך, הנושאים שחקרתי בנפרד במסגרת התהליך המשותף, החלקים המתארים את התפתחותי הנובעת משיתוף הפעולה עם ענת, ותוצאות המחקר האישיות שלי (מסומן בירוק בסכימה למעלה). הטקסטים המתארים את האינטראקציה בינינו ואת התוצאות השיתופיות יוצגו על ידי שנינו בעבודותינו ויסומנו ככאלה (אדום וכתום בסכימה).

אופי העיסוק שלנו ונושא החקירה שלנו מתייחס לפסיכותרפיה לילדים, מתבגרים ובני משפחותיהם.  חקירת התיאוריה המבוססת שלנו הפיקה מסגרת/אתר שבו ניתן להמשיג ידע מעשי, לפתח ולשנות. תוצאה זו הושגה באמצעות תהליך של מיצוי הידע השקט המוטבע ביישום האינטואיטיבי והמעשי של המומחיות המקצועית של מתרגל מנוסה (אני), וניתוח רפלקטיבי של פרקטיקה זו באמצעות תהליך של דיונים דמוקרטיים עם מתרגל מתאמן (ענת).

bottom of page