top of page

וינייטות ענת

ההתפתחות המקצועית שלי התקדמה ככל שצברתי ניסיון מעשי בעבודה עם מטופלים במסגרות אאוט-קליניות. הוויגנטים שהובאו לעופר בתהליך פיקוח היו הבסיס לדיונים רפלקטיביים על מושגים וטכניקות מקצועיות. הטכניקות שחולצו הוצגו בוויגנטים של מקרים ספציפיים שבהם בונים מודל מעשי של תהליך ההתערבות. בעוד עופר התייחס לסוגיות שעלו באותם דיונים, הוא הציג ויגנטים מניסיונו המעשי על מנת לשקף את ניסיונו. על ידי תהליך זה, ניתן היה לפרש ולדון ביישום מעשי של גישות תיאורטיות. ניהולו של עופר בתהליך הטיפולי שהוצגו בפניי בוויגנטים שלו היה המחשה לניצול המעשי של הגישה המושגית; הוא התחיל אז לבנות.  וויגנטים רלוונטיים יוצגו בעבודת הדוקטורט המלאה בהתאם לכללי האתיקה של ההצגה.

bottom of page