top of page

תפקיד תיאורטי באקדמיה

תרומתי העיקרית לשלבים הראשוניים של המחקר השיתופי שלנו הייתה בסקירת הספרות שפורסמה בתחום וסקירתה לאור ניסיונו המעשי של עופר. הפער בין השיקולים התיאורטיים והמעשיים בפרסומים היה ברור ועצום. כמעט אף הוצאה לאור לא עסקה במודלים מעשיים שיש לקחת בחשבון.

התחלתי את ההתפתחות המקצועית שלי באקדמיה, על ידי חקר מקראות וסמינרים שהתמקדו בגישות תיאורטיות, אך לא בגישות המעשיות. בלמידה במסגרת זו, רכשתי מידה רבה של הבנה תיאורטית של התנהגות ונפש האדם, בזמן שפגשתי את המטופל הראשון שלי, אך הרגשתי שלא רכשתי את הידע המעשי הדרוש, בתפקיד של מטפל מקצועי.

המשכנו את סקירת הפרסומים בתחום כחלק מההתפתחות המקצועית המתמדת שלנו, במהלך מחקר הדוקטורט שלנו (שהחל בשנת 2007)  ועד היום. עבורי, כחניך, התרומה העיקרית ניתנה על ידי דיונים, עופר ולי היו במהלך סקירת ההקראות. הכישורים שלי התפתחו ללא הרף כתוצאה מניסיון התרגול המתרחב באופן דינמי, התייעצויות המשוב הדו-צדדיות שלנו לגבי המקרים שלנו, והתובנות שהתקבלו מהקריאות האקדמיות הנרחבות שלנו. מתהליך של פיקוח הפך הדיאלוג לתהליך של רפלקציית עמית במסגרת התלמדות להכשרה מקצועית. ענת

bottom of page