top of page

חשיפה עצמית של המטפל

חקירת גילוי עצמי ככלי מתודולוגי במחקר

מוקד העניין המקורי שלי כלל את הרעיון של חשיפה עצמית של המטפל. בהיותי חניך של המורה שלי, למדתי הכי הרבה מחשיפתו את תהליך קבלת ההחלטות בהתערבויות בתוך התהליך הטיפולי. זה היה גם מרכיב חשוב בגישת מושיט יד שלנו לטיפול, והאופן שבו הוא נוצל על ידי עופר שונה משאר המטפלים.

עם זאת, בשלב מאוחר יותר, ככל שההתפתחות האקדמית והמקצועית שלי התקדמה, זיהיתי שחשיפה עצמית היא טכניקת חקירה קוהרנטית למתודולוגיה, שבה השתמשתי בתהליך המחקר המקיף שלי של טרנספורמציה של ידע.

bottom of page