top of page

חפש מתודולוגיה

עמדה מתודולוגית

הסקירה המקיפה של סוגי המתודולוגיות השונות, הן בבתי ספר כמותיים והן בבתי מחקר איכותיים, ולאחריה דיאלוג רפלקטיבי על כל אחת מהן, במסגרת החניכה עם עופר, סוכמה בחירה של תיאוריה מבוססת וחקר פעולה.

המסלול המתודולוגי שנבחר סוכם על ידי שני החוקרים להיות הקוהרנטי והמתאים ביותר, לאור הסכמתנו להיות מחויבים להבטיח קפדנות ויושרה בפועל ובמחקר.  

ראיונות, שאלונים וכלי נתונים מגוף ראשון שימשו ונחקרו בטקסט המלא.  ענת

bottom of page