top of page

רוב הצעירים בהם טיפלתי בשנים הראשונות לעיסוקי, הופנו על ידי שירותי הרווחה ומחלקות החינוך של עיריות מרכז, וזוהו כ"מתבגרים בסיכון" . רבים מהם סירבו בעבר לשתף פעולה עם צורות אחרות של פסיכותרפיה.  ענת בחנה ודנה באתגרים שבעבודה עם צעירים אלו, והדיונים שלנו הובילו אותנו לנושא של מה שמכונה באופן מסורתי אי ציות, התנגדות לטיפול ותגובתם של מתבגרים.

bottom of page