top of page

ניסיון בשטח  - Vignette

במהלך חמש השנים הראשונות של תהליך המחקר, הכנתי שנים עשר מחקרים על מנת לתאר את חווית התרגול שלי. שוחחתי עם ענת והמנחה המקורית שלי (בין השנים 2007-2012) שמילאו את תפקיד המדריכה האקדמית, אך כפסיכותרפיסטית מתרגלת יכלו גם לספק ביקורת עמיתים על התרגול שלי. במחקרי יוצגו חלק מהוויגנטים של המקרים שלי, על מנת להמחיש את הדיאלוג בין ענת ואני, תוך דיון בניהול המקרים ותרומתם למודל ReachingOut. לאחר טיפול בסוגיות האתיות בנוגע לסודיות, דיווחי מקרה אלו ישמשו למטרות הוראה בקורסי ההכשרה שלנו. Ofer

bottom of page