top of page

מתודולוגיה אישית ענת

תמיד היינו מודעים ומודאגים לגבי הדילמות האתיות המתעוררות בפרקטיקה המקצועית שלנו, דנים בנושאים אלו בהרחבה ודואגים מאוד למנוע כל סוג של הפרה של אתיקה מקצועית בעבודתנו. יחס זה לאתיקה הורחב כמובן לתוך תהליך המחקר שלנו והצגתו. הידע המופק בתכניות של Practitioner לדוקטורט מתייחס במישרין או בעקיפין לחייהם של המשתתפים, אשר במקרה שלנו היו פסיכותרפיסטים ואנשים הסובלים מהפרעות רגשיות. יתרה מכך, הידע המופק נועד להשפיע באופן משמעותי על העיסוק במקצוע בו עוסק המחקר ולכן עשוי להשפיע על חייהם של אנשים רבים. לכן ניתנה תשומת לב קפדנית לנושא הסודיות והיבטים אתיים אחרים של הצגת המחקר שלנו.

bottom of page