top of page

יעוץ הורים

אחד המודלים שנבנו אשר הופקו מהחקירה שלנו הוא מודל ייעוץ הורים, אשר מיושם עליי בפועל ותכנית ההכשרה לאנשי מקצוע שמועברת על ידי בשלוש השנים האחרונות. למעלה מ-100 אנשי מקצוע סיימו כעת את הכשרתם המעשית בתוכנית לייעוץ הורים. סילבוס התכנית מצורף כאן ויוצג במלואו במצגת. ענת

bottom of page