top of page

האוטו-אתנוגרפיה של עופר

מאחר שהמחקר התמקד בפרקטיקה שלי כמטפל, הסתמכתי על האוטו-אתנוגרפיה האישית שלי כמקור המידע שלי בניתוח הפרשני שלי. בתהליך של התבוננות פנימית, נזכרתי בחוויות ילדותי, עם לקויות למידה שלא אובחנו, אשר תרמו להחלטתי למקד את הקריירה שלי בעבודה עם ילדים. אני מתאר את השלבים המוקדמים של הקריירה שלי בעבודה עם ילדים בתפקידים שונים לפני הלימודים האקדמיים שלי, וכיצד התקדמתי ל-M.Sc. בפסיכותרפיה ו-Ed.D. לימודים. במהלך תהליך המחקר, ההבנות המוקדמות שלי הובילו אותי להחליט שההבנות המשמעותיות ביותר יושגו באמצעות חקירה של הגישה האישית שלי לטיפול ועליהן להתמקד בתהליך קבלת ההחלטות שלי במהלך הטיפול. זה הוביל להרכבו של מודל ReachingOut לפסיכותרפיה והמודל שלנו לייצור, תקשורת וטרנספורמציה של ידע.

bottom of page