top of page

התפתחות הידע של ReachingOut

בחקירתי שקלתי כיצד מוצע ידע, מתקבל בזמנו כאמת ומאוחר יותר מופרך. היבט זה של אפיסטמולוגיה וסקירת מתודולוגיות מחקר הובילו להרכב של ReachingOut Knowledge Evolution, שבו אני דן בגישה השונה למחקר דוקטורט בבית הספר הפילוסופי (PhD) בניגוד לדוקטורט (EdD). במאמר זה, אני מציע גישה פרגמטית חדשה למחקר אקדמי, המשלבת את שתי האסכולות השונות לידע/מחקר ומומחים בתחומים שונים, לכדי מחקר שיתופי אחד. עופר

bottom of page