top of page

ממשמעות אופרנטית אישית למודל עבודה משותף

השלב הרביעי של הדיאלוג התרחש בחלקו האחרון של תהליך המחקר. בתרגול שלנו התעוררו כל הזמן מצבים חדשים הקשורים לנושא העיקרון המנחה. במהלך הפגישות שלנו, כל אחד מאתנו הציג תווים מהתיקים שלנו, שנראה תומכים או מעוררים ספק בתחולתו הכללית של העיקרון המנחה. חקרנו מקרים אלה באמצעות שיקוף ביקורתי של תוצאות ההתערבויות שלנו, על מנת לבחון מחדש את המשמעות האופרנטית של העיקרון המנחה. הדיאלוג בינינו הוביל למיצוי וסינתזה של מספר עקרונות מנחים מתוקנים ומעודנים אשר היוו מודל עבודה משותף של גישת ה-RO לתרגול פסיכותרפויטי. הדיאלוג גם היווה השראה לבניית התרשימים ותרשימי הזרימה בנספח הממחישים את המסגרת הבסיסית של גישת ה-RO שלי.  תהליך ההכשרה הדיאלוגית הנרחבת המלאה סיפק לענת גם יכולת להתבוננות מטה והמשגה של מקרים, חיוניים למתרגל החדש, המהווה מרכיב חיוני במודל אימון ה-RO שלנו לתרגול.
במהלך השלב הרביעי של תהליך המחקר, כל אחד מאיתנו המשגה וגיבש את גישת הפרקטיקה האישית שלנו. למרות הסכמתנו על רוב העקרונות המנחים, והמטרה הטיפולית, חלקנו תכופות לגבי הגישה הטובה ביותר להשגת מטרה זו. במהלך תהליך המחקר, הבנו שההבדל הזה התפתח לא רק בגלל האישיות השונות שלנו, אלא בגלל העמדות האפיסטמיות השונות שלנו, או הדרך שבה אנחנו רואים את המציאות ומתייחסים לידע.   הבנה זו של ההבדל בינינו, מובילה אותנו לשקול את עמדותינו האישיות בהקשר זה הן בפרקטיקה והן במחקר שלנו ובהמשך התהליך, ניהלנו דיאלוג נוסף הנוגע לאונטולוגיה ואפיסטמולוגיה. בתוך הדיון הזה, התברר שלכל אחד מאתנו עמדות אפיסטמיות שונות, שהשפיעו על כל תהליך המחקר שהתמקד במיצוי והעברה של ידע מעשי. התהליך היה דיאלוגי מכיוון שהיה צריך להעביר את הידע מאדם עם השקפת עולם אחת לאדם עם השקפת עולם אחרת. הידע הועבר למתאמן כשהבינה אותו, אבל היא ניצלה אותו בצורה אחרת בתרגול שלה או אולי רק קיבלה השראה ממנו. תהליך ההכשרה לא יכול להיות מונולוגי, כמו בהוראה מסורתית שבה הידע מועבר לתלמיד, שמחקה את ניצול המורה בו. יתרה מזאת, מהדיון הזה התפתחו כמה ממצאים מעשיים משמעותיים הנוגעים לאפיסטמולוגיה אישית.
אני כולל בעבודת הגמר דיון נוסף שהתרחש בינינו בהמשך תהליך המחקר.  כשדנו במרחב הלמידה וההתפתחות של ילדים, בעקבות אחת מהוויגנטים שלי, הדיאלוג נמשך בדיון הנוגע למרחב הלמידה שלנו. דיאלוג זה התמקד בהשתקפויות שלנו על תהליך מיצוי והעברת הידע והניב הבנות שהתפתחו ממנו לגבי המודל שלנו למיצוי והעברת ידע מעשי, אשר יתרום לתוכניות ההכשרה שלנו.

From Personal Operant Significance to A

ממשמעות אופרנטית אישית למודל עבודה משותף

bottom of page