top of page

מתוך מידע

למשמעות בנייה

התהליך התחיל כשדנתי בפגישות שערכתי עם המטופלים שלי והבאתי לפגישת ההדרכה שלנו, עם ענת.  ענת התעניינה בזיהוי היבטים חלופיים של הגישה המעשית שלי, ששונה מאלה היא למדה בקריאה תיאורטית ובהרצאות. אחד המוקדים העיקריים היה מיומנויות תקשורת עם ילדים ובני נוער, שאפשרו ברית טיפולית בוטחת ואפשרות לחולל שינוי באוכלוסייה זו. באופן כללי, היא רצתה ללמוד טכניקות מעשיות שיוכלו ליישם בעבודתה, במיוחד במצבים שבהם ראתה בעבר את הקושי של מטפלים בהשגת מטרות טיפוליות, כמו העבודה שלנו עם מתבגרים. מדיווחי הפגישות בהם שוחחתי עמה, שלפה ענת ביניים מסוימת שהמחישה התערבות שניצלתי בתיק. אז היא תשאל אותי על הרציונל שעמד בבסיס ההתנהגות הטקטית שלי. על מנת להגיב, שקלתי את הסיבות לבחירתי בהתערבות, שעד אז ראיתי שהן אינטואיטיביות ומבוססות על ניסיוני עד כה עם המשפחה. הצגתי את הנימוקים שלי לענת, שכלל את ההבנה שלי לגבי התוצאה הצפויה של כל בחירה אפשרית של התערבות, מה שאפשר לי להצדיק את הכיוון שבחרתי. 

אז ענת תשאל את הנחות היסוד שעומדות בבסיס הרציונל להתערבותי. היא הציגה את נקודת המבט שלה על הנחות היסוד שלי על סמך ניסיונה האישי והמקצועי והרקע האקדמי לדיון. היא תשקול את ההיבטים של ההתנהגות המקצועית שלי שנראו שונים מאלה שחקרה בעבר או צפתה בהם. במקביל, היא ניסתה להעריך מנקודת המבט שלה, האם פעולתי תורמת למטרות החינוכיות, ההתפתחותיות והטיפוליות של הילד, אם היא חשה שזה לא מועיל לתהליך, או עלול להזיק למשפחה. מערכת. בכך היא סיפקה לי השתקפות ביקורתית של עמיתים שלא חוויתי מעולם. 

השתקפותה גרמה לי לבחון מחדש את הנחות היסוד שלי העומדות בבסיס בחירתי בהתערבות, ולספק פרשנויות והסברים משלי לרציונל שלי. אז ענת תשאל את מקורן של הנחות היסוד שלי. אני אשקול אלמנטים מהאוטו-אתנוגרפיה שלי הקשורים הן לתוכנית הלימודים האישית והן המקצועית שלי, שממנו אולי נבעו הנחות אלו. לאחר מכן שקלה ענת את הרקע האקדמי התיאורטי של הנושא הנידון.  יחד, סקרנו ספרות אקדמית מקצועית ונזכרנו בהבנות המקצועיות שלנו והצגנו אותן בדיאלוג. אם היא מצאה ספרות שתומכת בגישה שלי, זה הפך לביסוס תיאורטי. אחרת, שקלנו אם אנחנו משיגים גישה חדשה לגבי הנושא המעשי הספציפי הנבדק.

שלב זה הוביל לזיהוי העיקרון העומד בבסיס התנהגותי המקצועית במצב. ענת סיפקה מידע הקשור לעקרונות התיאורטיים שהיו עשויים להיות מעורבים בהתערבות. בסופו של שלב זה נבנתה משמעות שהובילה להבנה לגבי ההתערבות המוצגת בווינייטה.

From Information to Meaning Construction
bottom of page