top of page

אתיקה ענת

אתיקה מקצועית ומחקרית

אתיקה של פרקטיקה ומחקר הנחו אותי כחוקר בתהליך המחקר שלנו. העמדה האתית הייתה, לפני ובמהלך המחקר שלנו, הבסיס העיקרי, למתודולוגיה, למסגרת החקירה שנבחרה ולבניית המושגים המרכזיים במודל, למשל, ההסתכלות, האינטליגנציה המשפחתית ואחרים.

המחקר עקב אחר כללים אתיים של אנונימיות ובטיחות של המעורבים בתהליך שכן המשתתפים, ההסכמה וכל שאר ההיבטים של חקירה אתית יוצגו בטקסט מלא.

bottom of page