top of page

מבקרי התיאוריה

בפרק זה סקירה של גישות פסיכותרפויטיות קיימות וניסיונותיי למצוא אינטגרציה עם מסגרת התרגול המתפתחת של עופר. תוך זיהוי הגישה המעשית של עופר, כפי שהבנתי אותה, דרך הדיאלוגים שלנו אינה ניצול של אחד מהקיימים. יכולתי לזהות שאנחנו עוסקים במודלים מעשיים עובדים ולא בגישה תיאורטית, פילוסופית.

bottom of page