top of page

דיאלוג רפלקטיבי קריטי

ענת

דיאדת הלמידה שיצרו עופר ואני על מנת לחקור את הפרקטיקה שלנו השתמשה בדיאלוג רפלקטיבי ביקורתי כטכניקה האינטנסיבית ביותר של חקר ידע. תרומתו של הפרקטיקה הרפלקסיבית במחקר של מדעי האדם הוצהרה בעבר בפרסומים רבים ותיסקר בפרק. התרומה הספציפית למחקר שלנו תיבדק. המשמעות של רפלקציה של תלמיד על המורה לא נחקרה מספיק בעבר, תוך התבוננות הן במורה והן בתלמיד שפותח על ידו, ותודגש במחקר זה.

תוך שימוש בדיאלוג רפלקטיבי במסגרת התלמדות, הפקנו ידע סמוי מהפרקטיקה המקצועית של עופר,  הפך אותו למפורש, והשתפר, והפקנו ידע מקצועי משופר כדי לנצל אותו בפועל.

עופר

הקדשנו פרקי זמן ארוכים לדיונים הנרחבים והמשקפים שלנו על המקרים שלנו ועל התובנות שלנו הנובעות מהקריאה התיאורטית המקצועית שלנו. בתהליך זה של רפלקציה וביקורת עמיתים מקצועית, הצגתי ויגנטים מהמקרה שלי והסברתי לענת את תהליכי קבלת ההחלטות הטיפוליות שלי. זו הייתה הפעם הראשונה בקריירה שלי שניסיתי לבטא ולרומם את עבודתי המעשית במונחים אקדמיים מקצועיים. כמתרגלת פחות מנוסה, עיקר תהליך הלמידה של ענת התבסס על חקירה וניתוח של הווינייטות הטיפוליות שתיארתי והרהור בהן. ענת סיפקה משוב תיאורטי חיוני, שנבע מהידע התיאורטי שלה ומיכולותיה הפסיכותרפויטיות המתפתחות.

ענת ואני הבנו שהדיונים הרפלקטיביים הללו יתרמו למטרה הכללית של האד.ד. תהליך שנועד לחלץ את הידע השקט בתוך עבודתו של המתרגל-החוקר ולהפוך אותו למפורש כך שיהיה ניתן להעברה ולניצול על ידי מתרגל אחר. הבנו שלמרות שלעוסק יש ידע תיאורטי וניסיון מקצועי, אותם הוא מנצל במקרים שלו, תהליך קבלת ההחלטות שלו בזמן אמת הוא אינטואיטיבי, ונובע מידע סמוי ומוטבע לא מודע.  טרנספורמציה של ידע סמוי ומוטבע של מתרגלים לידע מפורש הופכת לאפשרות כאשר עמית משקף את עבודתו של האחר. כאשר מתרגל דן בהתערבותו עם עמית, הוא נעשה מודע למרכיבים התת-מודעים הללו של החלטותיו להתערבות, באופן דומה לתהליך של פסיכואנליזה. לאחר מכן ניתן לפרט, להרחיב, להמשיג לוגית, לנתח ולשפר אלמנטים אלה.

באמצעות דיאלוג רפלקטיבי, ענת השתתפה בתהליך מיצוי הידע השקט מתוך התרגול שלי. הידע נעשה מפורש, פותח והוגבר. יחד פיתחנו והרחבנו את ההבנות שלנו במסגרת דמוקרטית המשמשת להפקה ולשינוי של ידע מקצועי.

bottom of page