top of page

ההכרח ו מקוריות המחקר

כפסיכותרפיסטים, בוחנים את התרגול שלנו וכדי לפתח פרקטיקה, מצאנו חיוני לחקור את אופי פיתוח התרגול במסגרות שונות ואת ההיקף והמגוון של תכניות ההכשרה. ההבנות של חקירה זו בתכנון איכותני של מסגרת חניכה, תוך שימוש בתיאוריה מבוססת ומחקר פעולה, זיהו את הצורך להרחיב את ההיקף ולפתח מודל לשינוי ידע, שיספק את התנאים הטובים ביותר לאפשר שינוי ידע מעשי פסיכותרפויטי. . צורך זה הוביל אותנו לעסוק בתהליך מחקר דוקטורט מקצועי, במטרה לייצר מסגרת לפיתוח ידע מעשי.

תוך שימוש בגישה מתודולוגית של תיאוריה מבוססת, תוך שימוש בפילוסופיית חקר פעולה לחקירה חינוכית, חילצנו את הידע השקט המוטבע בתרגול של עופר.  עופר היה ועודנו המורה המקצועי שלי,  הוא פסיכותרפיסט בעל ניסיון מעשי רב. באמצעות ניתוח רפלקטיבי של עבודתו, בדיונים דמוקרטיים איתי כמתאמן, בנינו את ההבנות של פרשנות המידע לכדי מודל מעשי שניתן להעברה לאנשי מקצוע אחרים. התוצאה של תהליך זה הניבה שלוש תכניות הכשרה, הנלמדות בישראל.  ענת

מקוריות (ענת)

העיסוק בפסיכותרפיה מדגיש את החשיבות המכרעת של המשך התפתחות מקצועית. כמטפלים, השקענו בתהליך של למידה פעילה באמצעות קורסים וסמינרים לאורך הקריירה שלנו, אנו עוסקים בסמינרים קליניים ובמפגשי עמיתים קבוצתיים, כאחד המסלולים להשגת גישות מעודכנות וטכניקות חדשות, הניתנות תמיד על ידי המאקרו קהילה מקצועית.   

אנו מעודדים לעסוק בתהליך טיפול אישי כחלק מההתפתחות האישית והמקצועית שלנו, ואנו משתמשים בהתייעצות עמיתים עם עמיתים על מנת להרחיב את היקף הבנתנו את המורכבות של נפש האדם. הגישה הטיפולית המקובלת המוסכמת על אנשי המקצוע מעמדות תיאורטיות שונות, וללא התחשבות בהבדלים, היא חשיבות הפיקוח המקצועי בתהליך ההתפתחות המקצועית של המטפל. יתרה מכך, בחלק מהגישות הטיפוליות, חובה אתית להשתמש בפיקוח מקצועי תוך כדי עיסוק במקצוע.

ערכו של התהליך הוא רב-שכבתי והוא יפורט במחקר.

מקוריותו ותרומתו העיקרית של המחקר בו עסקנו, היא בהעלאת תהליך הפיקוח הקלאסי בפועל של פסיכותרפיה, לחקירה מתודולוגית ומתודולוגית מחקר אשר יצרה תהליך למידה ופיתוח לשני חלקי הדיאדה המקצועית.

יתרה מכך,  המחקר זיהה את התנאים שבהם ניתן ליצור סגנון ייחודי של למידה והתפתחות מקצועית. מודל זה של פיתוח ידע על ידי טרנספורמציה, בדיאדה, יושם גם על למידה מקצועית קבוצתית בתוכנית הכשרה וקיבל משוב משמעותי של תלמידים.

מקוריות (עופר)

פסיכותרפיסטים משתמשים לעתים קרובות בפיקוח ובסמינרים קליניים קבוצתיים כדי לדון יחד במקרים שלהם למשוב דו-צדדי על עבודתם. הפקנו גישה מסורתית זו לתרגול פסיכותרפויטי תוך שימוש בפיקוח, למתודולוגיה מחקרית. אנו מודעים לעובדה שמעולם לא נעשה שימוש במסגרת כזו במחקר הדוקטורט בארץ ובעולם. יתרה מכך, יצירת מסגרת ידע ברמה 8 לחקר הפרקטיקה המקצועית בכלל, והמתודולוגיה החדשה מספקת את הדרישה לחדשנות בחקר הדוקטורט.

היצירה המשותפת של אתר לשינוי ידע הומחשה על ידינו, כדי להיות דרך להבטיח למידה, התפתחות ורפלקציה מתמשכת במהלך ואחרי ההכשרה, הן לעוסקים והן לחוקרים. זה יכול להיות שימושי גם למתרגלים אחרים למחקר, תרגול והדרכה. ניתן לכלול באתר משוב של מתרגלים וחניכים אחרים ומהווים תרומה חשובה לאתר פיתוח הידע.

bottom of page