top of page

אי ציות, התנגדות לטיפול

I  נוכח שרבים מהמטופלים הצעירים שלנו ובני משפחותיהם הופנו אלינו או פנו אלינו על דעת עצמם, לאחר שסירבו בעבר לשתף פעולה עם צורות אחרות של פסיכותרפיה. הישויות של אי-ציות, התנגדות לטיפול ותגובתיות נחקרו בשלב מוקדם של תהליך המחקר, ובעיקר הסיבות לקיומן וכיצד ניתן להתגבר עליהן.

עופר, כמטפל, עובד ומומחה בתחום, הצטרף לעזור לי, עם הצורך שלי לבחון כיצד לגשת לאוכלוסיה זו באופן טיפולי, וספציפית, כיצד להתגבר על אי ציות . על ידי חקירה זו, זוהתה והמשגה טכניקה לגישה לאתגר הציות. ענת

bottom of page