top of page

זאת כדי להצהיר כי המחקר הבא נערך על ידי עצמי ועל ידי חוקר שותפי עופר ארז. את תרומתי המקורית לתהליך כחניכה, וסיכום זה והתזה הסופית שלי יהוו תיאור קפדני של תהליך המחקר המלא.

ענת בן סלמון

זאת כדי להצהיר כי המחקר הבא נערך על ידי עצמי ועל ידי שותפתי לחוקרת ענת בן סלמון. תרמתי המקורית לתהליך כמורה, וסיכום זה והתזה הסופית שלי יהוו תיאור קפדני של תהליך המחקר המלא.

עופר ארז

bottom of page