top of page

מתבגרים בסיכון

התחלתי את ניסיוני המעשי בעבודה עם ילדים ובני נוער, שהופנו אליי על ידי פסיכיאטרים שהכירו את עבודתו המוצלחת של עופר עם אוכלוסייה זו, וסמכתי על הפניה שלו לעצמי כמטפל מוכשר. למרות שהייתי פסיכותרפיסטית מוסמכת, עדיין לא היה לי ניסיון בפועל. כמטפל חסר ניסיון, התמקדתי בעיקר בחקירה של טכניקות המשמשות לשיתוף מטופלים בתהליך הטיפול. התמסרתי במיוחד ללמידה כיצד לערב מתבגרים שאינם מתאימים לתהליכים טיפוליים, אשר הייתה מומחיותו העיקרית של עופר.

סקירת ספרות של הנתונים הסטטיסטיים והמחקרים שפורסמו בתחום החינוך והפסיכותרפיה הודתה כי בעיית "מתבגרים בסיכון" הייתה נרחבת ומורכבת. למרות שהציעו גישות שונות כדי להסביר את האתגר הזה, לא זוהתה ולא הוצעה גישה מעשית. ענת

bottom of page