top of page

Telephone Intake

אני מקשיב היטב בזמן שהמטופל מתאר את נסיבותיו ואת מצוקתו. אני מקדיש תשומת לב רבה לא רק לבעיה עצמה אלא גם לאופן שבו הוא מציג לי את הבעיה.

אני חושף בפניו איך אני מבין את הבעיה שלו, ומרכיב עימות ראשוני קטן ומעביר לו. כך תינתן מצגת למטופל האופיינית לסגנון הטיפול שלי, על מנת לחשוף בפניו את סוג הטיפול שהוא יכול לצפות לקבל אם ייצא איתי לתהליך הטיפולי.   תגובתו למצגת זו תספק גם מידע חשוב נוסף.

לאחר מכן, אני חושף מידע רלוונטי על העבר האישי והניסיון המקצועי שלי, ועוזר לו לגבש נקודת מבט על האתוס שלי.

אם ההשפעה של השלבים לעיל חיובית, אוכל לבסס את הזירה הטיפולית עם המטופל ולקבוע את פגישת הפנים הראשונה שלנו.

 

העמדה האתית המקצועית שלי הופכת את ההליך הראשוני הזה לחיוני. אני מאמין בשקיפות, כלומר על המטופל להיות מודע לחלוטין לסוג הטיפול שהוא יכול לצפות לקבל. אני לא נותן שירות דומה לפסיכולוג מסורתי ואני תמיד מבהיר זאת לפני הפגישה הטיפולית הראשונה. אני לא מאמין שהמטופל צריך לשלם או להשקיע זמן בפגישה טיפולית לפני שהוא מבין לגמרי את סגנון הטיפול ואת המשמעות של התהליך שהוא עומד לצאת אליו.

שלב זה הוא חלק מתהליך בניית האמון ונועד להפגין את כוונותיי הכנות לספק עזרה ופתרונות.

bottom of page