top of page

בחירת מתודולוגיה

יצאתי לתהליך ללא הנחת מחקר ראשונית וללא תוכנית ספציפית למתודולוגיה. במודולים הראשונים שלימדו צוות אוניברסיטת דרבי, עודדו אותנו ליצור קבוצה של חוקרים, כדי שנוכל לשתף פעולה ולהרהר זה על עבודתו של זה. לכן הייתה לי מוטיבציה נוספת לשתף פעולה עם ענת במחקר שלי, שהייתה גם פסיכותרפיסטית וסטודנטית שותפה שעבדה תחת אותו מנחה

עבדנו בצורה מצפונית על פי עקרונות תיאוריה מבוססת ומחקר פעולה . במשך תשע שנים, אספנו את הידע שהושג מתיאורי המקרה שלנו, דיונים רפלקטיביים ביקורתיים, קריאה אקדמית ותובנות, ללא תיאוריה או הנחה מוגדרים מראש.

הבנו שתהליך ביקורת עמיתים שלנו הוא הדרך להבטיח את איכות הטיפול עבור המטופלים שלנו, ולהרהר ללא הרף ולשפר את התרגול שלנו. בהמשך תהליך המחקר זיהינו שעבדנו במסגרת התלמדות להכשרת פרקטיקה מקצועית. הידע שהופק מאתר ההתלמדות כלל תהליך אותנטי של הפיכת התרגול לפרקסיס. מסגרת מחקר זו העלתה את ערך ההבנות שלנו. כאשר מתרגל אחד חוקר את התרגול שלו לבד, ההבנות שהוא ישיג הן נרטיב של השקפתו האישית והן ייסקרו בדיעבד על ידי עמיתים לפני ואחרי הפרסום. במסגרת חקר החניכות השיתופית, המורה מעביר את הידע המקצועי שלו לחניך, ובוחן את הידע שלו באמצעות שיקוף החניך. המורה מעלה את החניך לרמה של עמיתו או עמיתו, על ידי התייחסות למשוב של החניך באותו אופן שבו הוא מספר את דעתו. הבנו שהליך זה של סקירת עמיתים במהלך תהליך המחקר מעשיר את איכות החקירה ואת גודל התוצאות. חיבור טקסטים כתובים המתארים תהליך זה ואת תוצאותיו יאפשר להעביר את הידע המקצועי החדשני והמעשי לכל בעל מקצוע אחר בתחומנו. רצף תהליך המחקר והתפתחותנו המקצועית במהלכו, מביאים אותנו לאמץ אוטו- אתנוגרפיה כחלק מהמתודולוגיה שלנו.

bottom of page