top of page

פרק זה ידון בחשיבותה של החניכה כתורמת לתהליך של פיתוח ידע, בכלל, ובפרט בתחום הפסיכותרפיה. נדון הניסיון של החניך,  ביצירת מסגרת טרנספורמטיבית וניצולו. ייבדקו התנאים, היתרונות, האתגרים,  גבולות ומכשולים.  ניתוח פרשני של האמור לעיל וההבנות הנגזרות ממנו מסגרתו את התנאים הבסיסיים לעבודת החניכה.

הידע שהופק מהחקירה שלנו במסגרת  Apprenticeship Framework כלל תהליך מקורי של הפיכת ידע מעשי לפרקסיות. מסגרת זו, גם סיפקה בסיס למתודולוגיית ההוראה שלנו ולבסיס האקדמי לסילבוסים של קורסי ההכשרה שאנו מלמדים.

bottom of page