top of page

האוטו-אתנוגרפיה של ענת

מכיוון שמחקר זה הוא הצגה רפלקטיבית של מחקר נתונים בגוף ראשון, השימוש באוטואתנוגרפיה מיושם. דרך הבנת ההיסטוריה האישית של החוקר, ניתן היה להתייחס למחקר בצורה קוהרנטית יותר ולשקף את הזיקה בין עניין המחקר והמתודולוגיה לבין אישיותו של החוקר.

הפרק האוטו-אתנוגרפי יוצג במצגת המלאה ויכלול את ההיסטוריה של ההתפתחות האישית, הרקע המקצועי וההתפתחות הראשונית באקדמיה ובפועל, והשפעת המסלול המקצועי שבחרתי בחיים על אישיותי ויחסי עם משפחתי ועם משפחתי. אינטראקציות חברתיות רחבות יותר.

דרך תהליך של התבוננות פנימית רפלקטיבית שערכתי במהלך המחקר, הבנתי את היעילות של תהליך אינטרוספקטיבי, אך יתרה מכך את התרומה של הרפלקציה של הקולגה עליו ותובנותיו. לכן, מגיעים למסקנה שמסגרת התלמדות לפיתוח ידע מקצועי היא המסלול המועיל ביותר להכשרה מעשית. ענת

bottom of page